STATUT /

STATUT
FUNDACJI„ARTiFAKT”

Postanowienia ogólne

§ 1

1. Fundacja pod nazwą FUNDACJA ”ARTiFAKT”, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez
Ewę Wanat i Joannę Daszkiewicz, zwane dalej fundatorami, aktem notarialnym sporządzonym
przez notariusza Wojciecha Zielińskiego w kancelarii notarialnej w Poznaniu, ul. Kościuszki
86/6, w dniu 26 lutego 2010 roku, działa na podstawie przepisów prawa polskiego oraz
niniejszego statutu.
2. Fundacja jest apolityczna i nie związana z żadnym wyznaniem.

§ 2

Fundacja ma osobowość prawną.

§ 3

Siedzibą Fundacji jest miasto Poznań.

§ 4

1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie
niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność także poza
granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
2. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w
wybranych językach obcych.

§ 5

1. Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami
i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla fundacji.
2. Ministrem właściwym ze względu na zakres swojej działalności oraz cele Fundacji jest
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
§ 6

1. Fundacja prowadzi działalność pożytku publicznego.
2. Działalność statutowa Fundacji może być odpłatna i nieodpłatna.

Cele i zasady działania Fundacji.

§ 7
[ cele ogólne]

Celami Fundacji są:
1. Działanie na rzecz kultury, sztuki i edukacji w Polsce i zagranicą.
2. Inicjowanie, wspieranie i promowanie dostępu do edukacji artystycznej dzieci, młodzieży oraz
osób dorosłych (z uwzględnieniem osób niepełnosprawnych, osób zagrożonych wykluczeniem).
3. Tworzenie, wspieranie i promowanie projektów artystycznych, badawczych i edukacyjnych.
4. Inicjowanie, wspieranie i promowanie działań związanych z twórczością z obszaru art brut, art
naif, outsider art, twórczość osób niepełnosprawnych itp.
5. Inicjowanie, wspieranie i promowanie działań związanych z zagadnieniami z dziedziny
ekologii i ideą zrównoważonego rozwoju.
6. Dążenie do stworzenia „Instytutu ART BRUT” o charakterze badawczo-wystawienniczym.
7. Inicjowanie i wspieranie nowatorskich rozwiązań w różnorodnych dziedzinach życia
społecznego, a szczególnie w sferze kultury, edukacji i profilaktyce społecznej.
8. Działanie na rzecz integracji środowisk twórczych.
9. Propagowanie idei dialogu pomiędzy przedstawicielami różnych kultur, narodów, grup
społecznych.
10. Rozwijanie i umacnianie postaw nastawionych na aktywne współdziałanie w rozwoju
społeczeństwa obywatelskiego.
11. Działalność na rzecz organizacji, których celami statutowymi jest: działalność artystyczna,
oświatowa, kulturalna, naukowa w zakresie kultury, integracji społecznej.
12. Działanie na rzecz dziedzictwa narodowego, kulturowego i przyrodniczego na terenie Polski i
zagranicą.

§ 8
[cele i zasady operacyjne]

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
1. Tworzenie i realizacja programów promujących i wspierających kulturę, sztukę i edukację.
2. Współdziałanie z organizacjami pozarządowymi, z władzami samorządowymi i rządowymi w
celu tworzenia wspólnych programów mających na celu propagowanie działalności artystycznej
i edukacyjnej (w tym arterapeutycznej).
3. Działalność edukacyjną, promocyjną, wydawniczą i badawczą z uwzględnieniem obszarów
pogranicznych (np. art brut, art naif, outsider art, twórczość osób niepełnosprawnych itp.).
4. Współpracę z organizacjami i instytucjami w kraju oraz spoza kraju działającymi na polu
kultury, sztuki, edukacji i ochrony dziedzictwa kulturowego oraz przyrodniczego.
5. Działania aktywizujące i integrujące środowiska twórcze.
6. Organizowanie szkoleń, wykładów, konferencji, spotkań, wystaw, koncertów, festiwali i innych
akcji artystycznych, organizowanie wyjazdów, plenerów, warsztatów, konkursów, fundowanie
stypendiów i nagród itp.
7. Organizowanie akcji charytatywnych ..
8. Prowadzenie działalności administracyjnej Fundacji.
9. Inne służące realizacji celów statutowych.

§ 9

Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób i instytucji zbieżną z
jej celami.

Majątek i dochody Fundacji.

§ 10

Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 1.200 zł (jeden tysiąc dwieście
złotych) oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.

§ 11

Dochody Fundacji pochodzić mogą w szczególności z:
1. darowizn, spadków, zapisów,
2. dotacji i subwencji oraz grantów,
3. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
4. dochodów z majątku Fundacji,
5. działalności gospodarczej Fundacji,
6. innej działalności.

§ 12

1. Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na
realizację celów Fundacji tylko z poszanowaniem woli spadkobierców lub donatorów.
2. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa
składa Zarząd Fundacji.
3. W przypadku powołania fundacji do dziedziczenia jej zarząd składa oświadczenie o przyjęciu
spadku z dobrodziejstwem inwentarza.

§ 13

1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach i zakresie służących
realizacji jej celów.
2. Podjęcie działalności gospodarczej wymaga uchwały Zarządu.

Zarząd Fundacji.

§ 14

1. Organem Fundacji jest Zarząd Fundacji.
2. Zarząd Fundacji składa się od jednej do pięciu osób.
3. Fundatorzy mogą być Członkami Zarządu Fundacji.
4. Członków Zarządu Fundacji powołują i odwołują łącznie wszyscy żyjący Fundatorzy.
Fundatorzy określają także funkcję danego Członka Zarządu Fundacji. Kadencja Członka
Zarządu Fundacji trwa trzy lata.
5. Pracami Zarządu Fundacji kieruje Prezes Zarządu Fundacji. Prezesa Zarządu Fundacji może
zastępować Wiceprezes Zarządu Fundacji.
6. Prawo Członka Zarządu Fundacji do prowadzenia spraw Fundacji i jej reprezentowania
dotyczy wszystkich czynności sądowych i pozasądowych Fundacji.
7. Jeżeli Zarząd Fundacji jest wieloosobowy, do składania oświadczeń w imieniu Fundacji
uprawniony jest każdy Członek Zarządu samodzielnie.
8. Każdy Członek Zarządu Fundacji może prowadzić bez uprzedniej uchwały Zarządu
Fundacji sprawy nieprzekraczające zakresu zwykłych czynności Fundacji.
9. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości
głosów decyduje glos Prezesa Zarządu Fundacji.
10. O posiedzeniu Zarządu Fundacji muszą być powiadomieni wszyscy Członkowie Zarządu
Fundacji.
11. Powołuje się pierwszy Zarząd Fundacji w osobach:
Ewa Wanat – Prezes Zarządu Fundacji,
Joanna Daszkiewicz – Wiceprezes Zarządu Fundacji.

§ 15

Połączenie z inną fundacją.

1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej
zmianie cel Fundacji.

§ 16

W sprawach połączenia z inną Fundacją właściwy jest Zarząd Fundacji, przy czym jego decyzje
zapadają w drodze jednomyślnej uchwały i dla swej skuteczności wymagają zatwierdzenia przez
wszystkich żyjących Fundatorów.

Likwidacja Fundacji.

§ 17

1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w
razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
2. Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołują wszyscy żyjący Fundatorzy.
3. Do Likwidatorów Fundacji stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące Zarządu Fundacji.

§ 18

Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd Fundacji w drodze jednomyślnej uchwały, która w celu
wywołania skutków prawnych wymaga zatwierdzenia przez wszystkich żyjących Fundatorów.

§ 19

Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą
decyzji Likwidatorów Fundacji na rzecz działających w Rzeczpospolitej Polskiej fundacji o
zbliżonych celach.